Cele badań ewaluacyjnych różnego typu

Ewaluacja – jest pojęciem czysto naukowym, i polega na systematycznym badaniu wartości danego programu, czy też jakiegokolwiek rodzaju działania (polityczne, gospodarcze, biznesowe, a nawet oświatowe), w odniesieniu do konkretnych założeń ustalonych przed przystąpieniem do działania. Chodzi tutaj przede wszystkim o określenie w wyniku przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, skuteczności podejmowanych działań, udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy osiągane wyniki poszczególnych działań, są zgodne z zakładanymi do osiągnięcia efektami. Ma ona również na celu bliższe poznanie wszystkich złożonych zasad kierujących danym działaniem.

Ewaluacja oświatowa

Zajmuje się systematycznym gromadzeniem danych odnośnie poszczególnych, wdrażanych programów wychowawczych, czy też dydaktycznych, oraz dąży do ich ciągłego usprawniania, poprzez wskazywanie, które z założonych efektów nie zostały osiągnięte w całości lub też w ogóle.

Ewaluacja splotowa

Jest to ocena wartości danego zjawiska, głównie społecznego, w naturalnym kontekście wszystkich procesów społecznych. Na wynik składają się tutaj dość różnorodne elementy, przy czym należy tutaj brać pod uwagę zarówno czynniki korzystne, jak i niekorzystne, które mogą wpływać na osłabienie wyniku końcowego. Głównym celem ewaluacji splotowej jest poprawne zinterpretowanie na wielu poziomach rozwarstwienia zmiennych po to, by w miarę celnie orzekać o tym, co było katalizatorem, a co hamulcem przemian.

Ewaluacja w demokracji

Jest to badanie ewaluacyjne, polegające na tym iż jego wytyczne ustalone są przez samych respondentów, przy czym uznawane są one za wartości w danym kręgu społecznym, czy tez kulturowym. Dzięki takiej ewaluacji można się dość sprawnie przekonać, czy społeczeństwo, którego opinia ma tutaj o wiele większą rangę, niż odgórne, autorytarne ustalanie wartości, jest na przykład zadowolone z wdrażanych przez państwo innowacji gospodarczych.

Jak więc widać sama ewaluacja a ściślej rzecz ujmując, proces ewaluacji, może być przeprowadzany na kilka różnych sposobów, przy czym każdy z nich, jest dobry tylko w przypadku niektórych zastosowań, toteż przede wszystkim należy bardzo dobrze i starannie dobrać metodę ewaluacji, aby osiągnięte w wyniku jej przeprowadzenia efekty były prawdziwe i miarodajne.